ปาฐกถา หัวข้อ “การจัดการศิลปะการสื่อสาร สำหรับผู้นำในยุคดิจิทัล” โดย พระธรรมวชิรเมธี

ปาฐกถา หัวข้อ “การจัดการศิลปะการสื่อสาร สำหรับผู้นำในยุคดิจิทัล” โดย พระธรรมวชิรเมธี หรือ “ท่านเจ้าคุณมีชัย” เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ รุ่น 11 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ #พระธรรมวชิรเมธี #ท่านเจ้าคุณมีชัย #วัดหงษ์รัตนาราม

Part 1 – ปาฐกถา กับ พระธรรมวชิรเมธี https://www.youtube.com/watch?v=KY1OEbP7TQo

Part 2 – เสวนา กับ อ.สุขุม นวลสกุล และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล https://youtu.be/JsmaDvbs8MQ

แชร์