เสวนา “การจัดการศิลปะการสื่อสาร สำหรับผู้นำในยุคดิจิทัล” อ.สุขุม นวลสกุล และ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล

การเสวนาหัวข้อ “การจัดการศิลปะการสื่อสาร สำหรับผู้นำในยุคดิจิทัล” โดย รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล นักพูด และนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ชื่อดัง ดำเนินรายการเสวนา โดย นายกฤษฎา แก้ววัดปริง จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ รุ่น 11 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ #สุขุมนวลสกุล #อรอุมาเกษตรพืชผล #krittalk

Part 1 – ปาฐกถา กับ พระธรรมวชิรเมธี https://www.youtube.com/watch?v=KY1OEbP7TQo

Part 2 – เสวนา กับ อ.สุขุม นวลสกุล และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล https://youtu.be/JsmaDvbs8MQ

แชร์