นำเสนอบทความวิชาการ :การประยุกต์ใช้แบบจําลองธุรกิจ สําหรับการวางแผนพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ แบบ ONLINE

การวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NCAR NBU)ประจำปี 2565 “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”
(Disruptive Innovation)

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

>>ดาวโหลด<<
การประยุกต์ใช้แบบจำลองธุรกิจ สำหรับการวางแผนพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แชร์