บรรยายเมืองอัจฉริยะสันนิบาตเทศบาลสมุทรสาคร


วิทยากรบรรยาย

โครงการ “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การให้บริการในระบบดิจิทัล”

ในหัวข้อ การจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

ให้กับ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วม นายกเทศมนตรี 15 แห่ง ปลัด ผู้บริหารระดับ ผอ. หน่วยงาน

#การจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

#krittalk #เมืองอัจฉริยะ 

#smartcityclick #smartcity #KMITL #สจล 

แชร์