บรรยาย การจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

บรรยายให้กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เจอกันที่แรกสมุทรสาคร ..

บรรยายโดย คุณกฤษฎา แก้ววัดปริง

การจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

krittalk

แชร์