ผู้ดำเนินรายการเสวนาร่วมกับอาจารย์สุขุมนวล สกุล และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล


การสัมมนาหัวข้อ
“การจัดการศิลปะการสื่อสาร สำหรับผู้นำในยุคดิจิทัล” โดย พระธรรมวชิรเมธี หรือ “ท่านเจ้าคุณมีชัย” เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล นักพูด และนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ชื่อดัง

จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ รุ่น 11 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ #ปริญญาเอกเสกไม่ได้

แชร์