รับรางวัลปูชนียบุคคลแห่งชาติ 2565 สาขาบริหารธุรกิจดีเด่น

✍โครงการกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างคุณค่านิยม ๑๒ ประการ คนดีที่โลกต้องการ
🏆พิธีประกาศเชิดชูเกียรติคุณ โล่ทรัพย์แผ่นดิน ๙ ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์
🔶รางวัล ยกย่องปูชนียบุคคลแห่งชาติ “จตุรงค์” ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ สาขา #บริหารธุรกิจดีเด่น
✍ ขอแสดงความยินดี

นายกฤษฎา #แก้ววัดปริง #กรรมการผู้จัดการบริษัท #สมาร์ทซิตี้ #คลิก #จำกัด

ผู้ซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติบ้านเมือง หรือในส่วนการเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีงาม เป็นทรัพย์แผ่นดิน ผู้ที่ควรค่าแห่งปูชนียบุคคลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ “จตุรงค์” คือองค์ 4 ประกอบด้วย องค์พิฆเนศ องค์พญาครุฑ องค์พญานาคราช องค์พระราหู ที่เปรียบเสมือนความดีงาม ความสำเร็จ ความสมปราถนา อำนาจ บารมี ยศศักดิ์ ขจัดปัญหาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย คลายทุกข์ มีลาภทรัพย์สิน ผู้ทรงด้วยบุญญาแห่งความรัก คุ้มครอง ปกปักรักษา

กำหนดการพิธีมอบรางวัล
วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๐๐ น.)
ณ ห้องดอนเมือง บอลรูม โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ
ขอบพระคุณคณะกรรมการคัดสรรบุคคลและองค์กร เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย สมัชชานักจัดรายการข่าวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในโครงการกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างคุณค่านิยม 12 ประการ

คนดีที่โลกต้องการ “ปูชนียบุคคลแห่งชาติ”
พิจารณาคัดเลือก

นายกฤษฎา แก้ววัดปริง
เข้ารับโล่รางวัล “จตุรงค์” ปี 2565
ในสาขา “บริหารธุรกิจดีเด่น”

KRITTALK #กฤษฎาแก้ววัดปริง #คนเล่าเรื่องที่เชื่อว่าการลงมือทำคือกำไรชีวิต

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสผมเสมอมา ขอบพระคุณบริษัทลูกค้าที่เชื่อว่าผมจะเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และที่สำคัญเซอร์ไพร์ซรางวัลนี้ให้กับผมครับ กราบขอบพระคุณครับ

แชร์