รับรางวัลธรณีทองคำบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน สาขาต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ปี 2565

ประธานคณะกรรมการฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง 

===================== 

นายกฤษฎา แก้ววัดปริง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

===================== 

ได้รับคัดเลือก รางวัล พระธรณีทองคำ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน 

ประจำปี 2565 

สาขา #ต้นแบบตัวอย่างดีเด่น

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 

เวลา 12.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กร บุคคลดีเด่น

การสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความรัก ความสามัคคี และสังคมที่น่าอยู่ 

โดยยึดมั่นเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่เข้าถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนำในนโยบาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องบุคคลและองค์กร ในหลากหลายสาขาอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางให้บุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน มีวิสัยทัศน์ 

จนประสบความสำเร็จในองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและ

กำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ รักษาเกียรติภูมิคุณความดีแทนคุณแผ่นดิน 

คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามไว้ตลอดไป

แชร์