ลูกศิษย์ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.แดน

ในระดับปริญญาเอก ได้เรียนและเป็นลูกศิษย์ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.แดน อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภา

แชร์