เรื่องเสี่ยงสูงคนเล่น facebook เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมา PDPA

1 มิถุนายน 2565 นี้

กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน

สรุป 6 ความเสี่ยงใกล้ตัวที่อาจจะเผลอกระทำผิดได้

แชร์