นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ (Organization Devclopment)”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอมอบเกียรติบัตร ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

กฤษฎา แก้ววัดปริง

ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

เรื่อง “หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ (Organization Devclopment)”

การประชุมวิชาการระดัยชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖

‘National and International Conference on Achieving the Sustainable Development Goals:

Prospects and Implications for Asian Business”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แชร์