ผู้เชี่ยวชาญในโครงการให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการให้กับสถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าลาดกระบังด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี เพื่อเข้าเป็นที่ปรึกษางานโครงการของภาครัฐและเอกชนรายใหญ่

แชร์