รับแต่งตั้งจาก สจล. เป็นนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการโครงการเทศบาลที่ภาคอีสาน ยโสธร

รับแต่งตั้งจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. เป็นนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ดำเนินการโครงการเทศบาลที่ภาคอีสาน ยโสธร

แชร์