วิทยากรการเขียนแผนนโยบายสมาร์ทซิตี้ให้กับเทศบาล

เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา เขียนแผนนโยบายให้กับหน่วยงานเทศบาล เกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะ มีนายกเทศบาลและผู้บริหารทุกส่วนงานเข้ารับฟัง

แชร์