เกียรติบัตรอบรมการจัดการศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำในยุคดิจิทัล

การสัมมนาหัวข้อ “การจัดการศิลปะการสื่อสาร สำหรับผู้นำในยุคดิจิทัล” โดย พระธรรมวชิรเมธี หรือ “ท่านเจ้าคุณมีชัย” เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล นักพูด และนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ชื่อดัง
จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ รุ่น 11 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

แชร์